٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت تولید نرم افزار براساس روش RUP

مدیریت تولید نرم افزار بر اساس روش SCRUM

تولید انواع نرم افزار های Desktop and Web Application مبتنی بر انواع زبان ها و تکنولوژی ها :

Java

 • Core java: Swing/JFC ,Multithread Systems ,JDBC ,Java 5 & 6 & 7 new features
 • , Instrumentation , Proxy
 • ASM ,CGLIB
 • Hibernate ,JPA
 • Guice ,Spring
 • JAX-WS(Metro) ,JAX-RS(Jersey)
 • Struts , Jsp/Servlet
 • JavaFX
 • J2ME (lwuit)
 • Enterprise Service Bus (JbossESB,MS BizTalk Server)
 • GWT

Microsoft

 • C#.net , ASP.net
 • Entity framework
 • MVC , web services

 تولید انواع نرم افزارها برای Android و IOS

 ارائه راهکارهای طراحی و یکپارچه سازی سامانه های مختلف

 طراحی و مهندسی انباره داده های (Data WareHouse) شرکت Oracle با استفاده از ابزار Microstrategy

 

 

کار با انواع بانک های اطلاعاتی :

 • Oracle
 • MS SqlServer
 • Derby
 • MySql

تجربه کار با انواع ابزار های تولید و توسعه نرم افزار :

 • Intellij IDEA , Oracle jDeveloper , Eclipce
 • Weblogic , Tomcat , GlassFish
 • Rational Suite Tools , Visual Paradigm