٨٦١٢١٧٤٠-٠٢١

شنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00

FPGA چیست؟

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

FPGA چیست؟

FPGA ها نسل جدید مدارهای مجتمع دیجیتال قابل برنامه ریزی هستند که عبارت FPGA از سر کلمه های Field Programmable Logic Gate Array گرفته شده است . سرعت اجرای توابع منطقی در FPGA ها بسیار بالا و در حد نانو ثانیه است . اگر بخواهیم FPGA ها را به طور ساده تشریح کنیم ، عبارت است از یک تراشه که از تعداد بالایی بلوک منطقی - LB (Logic Block) ، خطوط ارتباطی و پایه های ورودی / خروجی (IOB) تشکیل شده است که به صورت آرایه ای در کنار یکدیگر قرار دارند . خطوط ارتباطی که وظیفهء آنها ارتباط بین بلوک های منطقی است از سوئیچ های قابل برنامه ریزی تشکیل شده اند . این سوئیچ ها بسته به نوعی که دارند ، برخی تنها یکبار قابل برنامه ریزی هستند و برخی به تعداد دفعات زیادی برنامه ریزی می شوند .
بلوک های منطقی نیز دارای انواع مختلفی هستند که عموما توسط المانی پایه ، تمامی توابع منطقی را ایجاد می کنند . به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانواده ACT-1 از شرکت Actel ، با پایهء مالتی پلکسری عمل می کنند . به این معنا که توسط مالتی پلکسر ، توانایی ایجاد توابع منطقی مختلف را دارند . 
 
البته تعداد ورودی های هر بلوک منطقی متفاوت است و به نوع FPGA مربوط می شود . به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانوادهء ACT-1 ، از نوع 8 ورودی است . البته در برخی موارد به بلوک های منطقی ، سلول های منطقی نیز گفته می شود (LC) . 
بلوک دیاگرام یک FPGA به طور ساده در شکل زیر نشان داده شده است .
 
البته بسیاری از سلول های منطقی بر اساس جداول LUT ساخته می شوند . LUT از تعدادی سلولهای حافظه SRAM تشکیل می شود که در هنگام برنامه ریزی FPGA ، مقدار دهی می شوند . به طور خلاصه LUT عبارت است از تولید توابع آماده برای استفاده در سلول های منطقی . 
پیاده سازی توابع مختلف نیز به وسیلهء در کنار هم قرار گرفتن بلوک های منطقی و همچنین تنظیم ارتباط بین هر بلوک و به عهده گرفتن پردازش اطلاعات توسط هر بخش انجام می شود 

نکته :
مبحث مربوط به FPGA ها بسیار گسترده است . دلیل این امر گوناگونی معماری ساخت برای FPGA های هر شرکت سازنده است . به عنوان نمونه در ساختار منطقی بلوکها ، ترکیب های متفاوتی وجود دارد که هر شرکت از ترکیب خاص خود استفاده می کند . بنابراین تنها به صورت کلی به بررسی ساختار FPGA پرداخته شد . 
علاوه بر اجزای گفته شده ، ممکن است برخی قسمت های داخلی نیز برای FPGA تعبیه شده باشد ، نظیر ALU و ... که بستگی به طراحی شرکت سازنده دارد .

کاربرد FPGA :
FPGA در پیاده سازی توابع نسبتا پیچیده و پیچیدهء دیجیتال به کار می روند که نیاز به سرعت پردازش بالایی دارد . علاوه بر این کاهش سخت افزار مورد نیاز و همچنین برنامه نویسی ساده و استاندارد نیز از دیگر مزیت های استفاده از FPGA است .

برنامه نویسی و طراحی با FPGA :

برنامه نویسی و طراحی مدارات با FPGA ها به طور کلی به 2 صورت انجام می شود . 
- با استفاده از زبان های توصیف سخت افزاری مانند VHDL ، AHDL ، HDL و ... 
- با استفاده از طراحی مدار 
این عمل توسط نرم افزارها و ابزارهای برنامه ریزی مختص به هر خانواده انجام می شود که توسط شرکت های سازنده در اختیار طراحان قرار می گیرد . به عنوان نمونه MAX + Plus || و QUARTUS || ابزار های برنامه ریزی FPGA های ساخت شرکت ALTERA هستند .

به طور کلی استفاده از زبان VHDL به دلیل استاندارد بودن آن ، کاربرد بیشتری در طراحی مدارات دارد . برای اطلاعات بیشتر در مورد VHDL به لینک زیر مراجعه کنید :
 

کتاب آموزشی : 
در لینک زیر نیز یک کتاب آموزشی مناسب برای یادگیری FPGA معرفی شده است :
VHDLنمونه برنامه های 

برنامه موتور پله ای

 

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 
entity estepmotor is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           data : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end estepmotor;
architecture Behavioral of estepmotor is
signal mari: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
begin

  data <= "1000" when mari = "0000" else
           "1100" when mari = "0001" else
               "0100" when mari = "0010" else
                 "0110" when mari = "0011" else
                  "0010" when mari = "0100" else
                   "0011" when mari = "0101" else
                     "0001" when mari = "0110" else
                   "1001" when mari = "0111";
             
process (clk)
begin
if rising_edge(clk)
then
  mari <= mari + '1';
   if mari >= x"7" then
    mari <= x"0";
   end if;
end if;
        
end process;
end Behavioral;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LCD 2*16برنامه 

 
--{******************************************************************************} 
--{ FileName............: Lcd_controller_main.vhd 
--{ Project.............: FPGA 
--{------------------------------------------------------------------------------} 
--{ 
--{ Notes: has some design flaws 
--{ 
--{ 
--{ Physical 'Testbench' for LCD_CONTROLLER 
--{ Output signals on prototyping board: 
--{   J4-6  260 ns cycle signal 
--{   J4-8  1 ms cycle signal   (1 kHz) 
--{   J4-10 0.2 ms cycle signal (5 kHz) 
--{------------------------------------------------------------------------------} 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 


--{------------------------------------------------------------------------------} 
--{                       Xilinx primitives libraries used 
--{------------------------------------------------------------------------------} 
library UNISIM; 
use UNISIM.VComponents.all; 


entity LCD_CONTROLLER_MAIN is 
  port( 
    CLK_SMT   : in  std_logic; 

    PUSH_RESET: in  std_logic; 
    PUSH      : in  std_logic_vector(2 downto 1); 

    LCD_DB    : out std_logic_vector (7 downto 0); 
    LCD_E     : out std_logic; 
    LCD_RS    : out std_logic; 

    PIEZO     : out std_logic; 

    P1_LIO_A09: out std_logic; 
    P1_LIO_A13: out std_logic; 
    P1_LIO_A15: out std_logic 
  ); 
end LCD_CONTROLLER_MAIN; 


--{------------------------------------------------------------------------------} 
--{                               Architecture 
--{------------------------------------------------------------------------------} 
architecture LCD_CONTROLLER of LCD_CONTROLLER_MAIN is 
  component CLOCK_DIV is 
    generic( 
      CLK_TIMING_IN_NS : natural;                          -- Input clock cycle time (in ns) 
      CLK_TIMING_OUT_NS: natural                           -- Input clock cycle time (in ns) 
    ); 
    port( 
      CLK_IN : in  std_logic;                              -- Input clock 
      CLK_OUT: out std_logic                               -- Output clock 
    ); 
  end component; 

  component LCD_CONTROLLER is 
    port( 
      RST       : in  std_logic;                           -- Reset 
      CLK       : in  std_logic;                           -- Clock (>= 250 ns cycle time) 
      START     : in  std_logic;                           -- Start flag 
      RS        : in  std_logic;                           -- Register select 
      DATA      : in  std_logic_vector (7 downto 0);       -- Data 
      E_PORT    : out std_logic;                           -- Enable signal port 
      RS_PORT   : out std_logic;                           -- Register select port 
      DATA_PORT : out std_logic_vector (7 downto 0);       -- Data port 
      READY     : out std_logic                            -- Ready flag 
    ); 
  end component; 

  type tstate_main is (wait1, init1, init2, text1, text2, crlf1, crlf2, text3, text4, idle, 
                       crlf3, crlf4, press1, press2, press3, crlf5, crlf6, press4, press5, press6); 
                      
  type ttextlength is range 16 downto 0; 
  type tline       is array(ttextlength) of std_logic_vector (7 downto 0); 
  type tinitlength is range 8 downto 0; 
  type tinitdata   is array(tinitlength) of std_logic_vector (7 downto 0); 

  constant init_data   : tinitdata := (x"38", x"38", x"38", x"38", x"06", x"0E", x"01", x"80", x"00"); 
  constant line1       : tline     := (x"20", x"20", x"20", x"20", x"20", x"4C", x"49", x"53", 
                                       x"4D", x"41", x"52", x"20", x"20", x"20", x"20", x"20", x"00"); 
  constant line2       : tline     := (x"45", x"6E", x"67", x"69", x"6E", x"65", x"65", x"72", 
                                       x"69", x"6E", x"67", x"20", x"42", x"2E", x"56", x"2E", x"00"); 
  constant line3       : tline     := (x"42", x"75", x"74", x"74", x"6F", x"6E", x"20", x"31", 
                                       x"20", x"70", x"72", x"65", x"73", x"73", x"65", x"64", x"00"); 
  constant line4       : tline     := (x"42", x"75", x"74", x"74", x"6F", x"6E", x"20", x"32", 
                                       x"20", x"70", x"72", x"65", x"73", x"73", x"65", x"64", x"00"); 

  signal state         : tstate_main;                      -- Current state main state amchine 
  signal text_index    : ttextlength;                      -- Index counter 
  signal init_index    : tinitlength;                      -- Index counter 

  signal clk           : std_logic;                        -- Buffered master clock 
  signal rst           : std_logic;                        -- Reset signal 
  signal start         : std_logic;                        -- Start flag for writing to LCD 
  signal ready         : std_logic;                        -- Ready flag (ready for writing to LCD) 
  signal rs            : std_logic;                        -- RS data for LCD 
  signal data          : std_logic_vector (7 downto 0);    -- Data to write to LCD 

  signal clk_out : std_logic;                              -- LCD clock 
  signal clk_1ms : std_logic;                              -- Timing signal (piezo) 
  signal clk_02ms: std_logic;                              -- Timing signal (piezo) 
  
  signal push1_p : std_logic_vector (3 downto 0);          -- Debouncing PUSH1 button    
  signal push1_d : std_logic;                              -- Debounced  PUSH1 button    
  signal push2_p : std_logic_vector (3 downto 0);          -- Debouncing PUSH2 button    
  signal push2_d : std_logic;                              -- Debounced  PUSH2 button    

begin 
  CLK_250NS_I : CLOCK_DIV 
    generic map ( 
      CLK_TIMING_IN_NS  => 13, 
      CLK_TIMING_OUT_NS => 260 
    ) 
    port map ( 
      CLK_IN  => clk, 
      CLK_OUT => clk_out 
    ) 
  ; 


  CLK_1MS_I : CLOCK_DIV 
    generic map ( 
      CLK_TIMING_IN_NS  => 13, 
      CLK_TIMING_OUT_NS => 1000000 
    ) 
    port map ( 
      CLK_IN  => clk, 
      CLK_OUT => clk_1ms 
    ) 
  ; 

  CLK_02MS_I : CLOCK_DIV 
    generic map ( 
      CLK_TIMING_IN_NS  => 13, 
      CLK_TIMING_OUT_NS => 200000 
    ) 
    port map ( 
      CLK_IN  => clk, 
      CLK_OUT => clk_02ms 
    ) 
  ; 


  UUT : LCD_CONTROLLER 
    port map ( 
      RST        => rst, 
      CLK        => clk_out, 
      START      => start, 
      RS         => rs, 
      DATA       => data, 
      E_PORT     => LCD_E, 
      RS_PORT    => LCD_RS, 
      DATA_PORT  => LCD_DB, 
      READY      => ready 
    ) 
  ; 

  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  --{ Descript: Clock buffering 
  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  BUFGDLL_INST1: BUFGDLL 
    port map ( 
      I => CLK_SMT, 
      O => clk 
    ) 
  ;    


  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  --{ Params  : 
  Clock 
  --{ Descript: Debounce the input. This is done by checking the 
  --{           input for a number of cycles and when all of them are 
  --{           equal the output changes. 
  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  process (clk_1ms) 
  begin 
    if (rising_edge(clk_1ms)) then 
      push1_p(0) <= not(PUSH(1)); 
      push1_p(1) <= push1_p(0); 
      push1_p(2) <= push1_p(1); 
      push1_p(3) <= push1_p(2); 
      if (push1_p = "1111") then 
        push1_d <= '1'; 
      else 
        if (push1_p = "0000") then 
          push1_d <= '0'; 
        end if; 
      end if; 
    end if; 
  end process; 
  
  
  process (clk_1ms) 
  begin 
    if (rising_edge(clk_1ms)) then 
      push2_p(0) <= not(PUSH(2)); 
      push2_p(1) <= push2_p(0); 
      push2_p(2) <= push2_p(1); 
      push2_p(3) <= push2_p(2); 
      if (push2_p = "1111") then 
        push2_d <= '1'; 
      else 
        if (push2_p = "0000") then 
          push2_d <= '0'; 
        end if; 
      end if; 
    end if; 
  end process; 
  
  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  --{                                 Main state machine 
  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  
  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  --{ Params  : 
  Clock 
  --{           
  Reset 
  --{ Descript: Main state machine: State register 
  --{------------------------------------------------------------------------------} 
  process (clk, rst) 
  begin 
    if (rst = '1') then 
      start <= '0'; 
      state <= wait1; 
    else 
      if (rising_edge(clk)) then 
        case state is 
          when wait1  => start  <= '0';                    -- Make sure LCD sequence stops 
                         state  <= init1; 
                         init_index <= tinitlength'HIGH; 
          when init1  => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= init_data(init_index); 
                           init_index <= init_index - 1; 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '0'; 
                           state      <= init2; 
                         end if; 
          when init2  => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start <= '0';                   -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           if (init_index = 0) then        -- Did we just send the last initialization data? 
                             state      <= text1; 
                             text_index <= ttextlength'HIGH; 
                           else 
                             state <= init1; 
                           end if;  
                         end if; 

          when text1  => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= line1(text_index); 
                           text_index <= text_index - 1; 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '1'; 
                           state      <= text2; 
                         end if; 
          when text2  => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start <= '0';                   -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           if (text_index = 0) then        -- Did we just send the last text line 1 data? 
                             state <= crlf1; 
                           else 
                             state <= text1; 
                           end if;  
                         end if; 
          when crlf1  => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= x"C0";            -- DDRAM Address set: address $40 (2nd line) 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '0'; 
                           state      <= crlf2; 
                         end if; 
          when crlf2  => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start      <= '0';              -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           state      <= text3; 
                           text_index <= ttextlength'HIGH; 
                         end if; 
          when text3  => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= line2(text_index); 
                           text_index <= text_index - 1; 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '1'; 
                           state      <= text4; 
                         end if; 
          when text4  => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start <= '0';                   -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           if (text_index = 0) then        -- Did we just send the last text line 2 data? 
                             state <= idle; 
                           else 
                             state <= text3; 
                           end if;  
                         end if; 
                          
          when idle   => if (push1_d = '1') then 
                           state <= crlf3; 
                         else 
                           if (push2_d = '1') then 
                             state <= crlf5; 
                           else 
                             state <= idle; 
                           end if; 
                         end if; 
                          
          when crlf3  => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= x"80";            -- DDRAM Address set: address $00 (1st line) 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '0'; 
                           state      <= crlf4; 
                         end if; 
          when crlf4  => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start      <= '0';              -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           state      <= press1; 
                           text_index <= ttextlength'HIGH; 
                         end if; 
          when press1 => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= line3(text_index); 
                           text_index <= text_index - 1; 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '1'; 
                           state      <= press2; 
                         end if; 
          when press2 => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start <= '0';                   -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           if (text_index = 0) then        -- Did we just send the last text line 1 data? 
                             state <= press3; 
                           else 
                             state <= press1; 
                           end if;  
                         end if; 
          when press3 => if (push1_d = '1') then 
                            state <= press3; 
                          else 
                            state <= wait1; 
                          end if;  
                          
          when crlf5  => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= x"80";            -- DDRAM Address set: address $00 (1st line) 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '0'; 
                           state      <= crlf6; 
                         end if; 
          when crlf6  => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start      <= '0';              -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           state      <= press4; 
                           text_index <= ttextlength'HIGH; 
                         end if; 
          when press4 => if (ready = '1') then             -- Wait for LCD ready to accept command 
                           data       <= line4(text_index); 
                           text_index <= text_index - 1; 
                           start      <= '1';              -- Start LCD sequence 
                           rs         <= '1'; 
                           state      <= press5; 
                         end if; 
          when press5 => if (ready = '0') then             -- Wait for LCD sequence started 
                           start <= '0';                   -- Make sure sequence not automatically restarted 
                           if (text_index = 0) then        -- Did we just send the last text line 1 data? 
                             state <= press6; 
                           else 
                             state <= press4; 
                           end if;  
                         end if; 
          when press6 => if (push2_d = '1') then 
                            state <= press6; 
                          else 
                            state <= wait1; 
                          end if;  
          
          when others  => state <= wait1; 
        end case; 
      end if; 
    end if;  
  end process;    
  
  rst <= not PUSH_RESET; 
  P1_LIO_A09 <= clk_out; 
  P1_LIO_A13 <= clk_1ms; 
  P1_LIO_A15 <= clk_02ms; 
  
  PIEZO <= (clk_1ms and push1_d) or (clk_02ms and push2_d); 


end LCD_CONTROLLER;

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPD برنامه

 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Company: 
-- Engineer:
--
-- Create Date:  16:32:37 08/31/07
-- Design Name:  
-- Module Name:  keyboard - Behavioral
-- Project Name:  
-- Target Device: 
-- Tool versions: 
-- Description:
--
-- Dependencies:
-- 
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
-- 
--------------------------------------------------------------------------------
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity keyboard is
  Port ( KB_ROW : buffer 	std_logic_vector(3 downto 0);
      KB_COL : in	 	std_logic_vector(3 downto 0);
      KB_CLK	: in 		std_logic;
      KB_RST	: in 		std_logic;
      KB_VAL : out 	std_logic_vector(7 downto 0);
			 KB_VLD	: out 	std_logic;
      KB_BLL : out 	std_logic);
end keyboard;

architecture Behavioral of keyboard is

constant MAXSCAN1: std_logic_vector(3 downto 0):= X"4";
constant BELLDIV : std_logic_vector(4 downto 0):= "11111";

signal SCANTMP :std_logic_vector(7 downto 0);
signal SCANVAL :std_logic_vector(7 downto 0);
signal SCANCNT :std_logic_vector(3 downto 0);
signal BL_CNT :std_logic_vector(4 downto 0);
signal BL_FRQ :std_logic;
signal BL_ENA :std_logic;

begin

KB_BLL <= not(KB_CLK and BL_ENA);

process(KB_CLK,KB_RST)
begin
	if(KB_RST = '0') then
		SCANVAL <= X"FF";
		SCANCNT <= MAXSCAN1;
		BL_ENA <= '0';
		KB_VAL <= X"FF";
		KB_ROW <= X"E";
		KB_VLD <= '0';
	 elsif(KB_CLK'event and KB_CLK = '1') then
	  case KB_ROW is
	   when X"E" => KB_ROW <= X"D";
	   when X"D" => KB_ROW <= X"B";
	   when X"B" => KB_ROW <= X"7";
	   when X"7" => KB_ROW <= X"F";
	   when X"F" => KB_ROW <= X"E";
	   when others=>KB_ROW <= X"E";
	 	end case;
	 	if(KB_ROW = X"F")   then 
			SCANTMP <= X"FF";
			if(SCANTMP = X"FF" or SCANTMP /= SCANVAL) then
				SCANVAL <= SCANTMP;
				SCANCNT <= MAXSCAN1;
      BL_ENA <= '0';
				KB_VLD <= '0';
  		else
				if(SCANCNT > X"1")	then 
			 	  SCANCNT <= SCANCNT-1;
					BL_ENA <= '1';
					KB_VLD <= '0';
				elsif(SCANCNT = X"1") then
					case SCANVAL is
				when X"EE" => KB_VAL<=X"55";
				when X"ED" => KB_VAL<=X"44";
				when X"EB" => KB_VAL<=X"42";
				when X"E7" => KB_VAL<=X"45";
				when X"DE" => KB_VAL<=X"39";
				when X"DD" => KB_VAL<=X"36";
				when X"DB" => KB_VAL<=X"33";
				when X"D7" => KB_VAL<=X"52";
				when X"BE" => KB_VAL<=X"38";
				when X"BD" => KB_VAL<=X"35";
				when X"BB" => KB_VAL<=X"32";
				when X"B7" => KB_VAL<=X"2E";
				when X"7E" => KB_VAL<=X"37";
				when X"7D" => KB_VAL<=X"34";
				when X"7B" => KB_VAL<=X"31";
				when X"77" => KB_VAL<=X"30";
				when others => KB_VAL<=X"67"; 
					end case;
					SCANCNT <= X"0";
					KB_VLD <= '1';
				else
					KB_VLD <= '0';				
				end if;
			end if;
elsif(KB_COL /= X"F") then SCANTMP(3 downto 0)<=KB_ROW; SCANTMP(7 downto 4)<=KB_COL;
	 	else            SCANTMP <= SCANTMP;
	 	end if;
	end if;
end process;

end Behavioral;


----------------------------------------------------------------------------

برنامه ای ساده جهت نمایش اعداد بر روی سگمنت مالتی پلکس

 

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity segm is
    Port ( clk : in   STD_LOGIC;
          segment   : out  STD_LOGIC_vector (3 downto 0);
          output : out  bit_vector (6 downto 0));
end segm;
architecture Behavioral of segm is
type     x   is array (9 downto 0) of bit_vector (6 downto 0);  
signal a:x:=("1111110","0110000","1101101","1111001","0110011","1011011","1011111","1110000","1111111","1111011");
signal cant : std_logic_vector (1 downto 0);
signal y,d,s,h : integer range 0 downto 9 ;
begin
 
    output <= a(y) when cant = "00" else
            a(d) when cant = "01" else
      a(s) when cant = "01" else
            a(h) when cant = "01";

       segment <= "0001" when cant = "00" else
       "0010" when cant = "01" else
      "0100" when cant = "10" else
      "1000" when cant = "11";
   
    
process (clk)
  begin
  if rising_edge(clk)
    then
    cant <= cant + 1;
  
 y <= 1;
 d <= 2;
 s <= 3;
 h <= 4;
 
  end if;
  end process;


 end Behavioral;

 

بازدید 57171 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « میکروکنترلر PIC میکروکنترلر 8051 »