٨٦١٢١٧٤٠-٠٢١

برنامه نویسی بسکام

برنامه نویسی بسکام (5)

جمعه, 21 -2669 ساعت 00:00

دستورات عمومی در بسکام avr

نوشته شده توسط

دستورالعمل DO – LOOP :

این دستور العمل زمانی استفاده می شود که ما بخواهیم یک حلقه تشکیل بدهیم. فرم کلی این دستور العمل به شکل زیر است:

صفحه5 از5