۰۲۱-۸۸۴۴۸۷۳۰

سرد خانه فاضل

سرد خانه فاضل 

مشهد-5 هزار تن ظرفیت
تجهیزات
1-سنسور دما
2-سنسور رطوبت
3-نرم افزار مانیتورینگ

100 سنسور دما - 20 سنسور رطوبت -کنترل مانیتورینگ سردخانه فاضل
مجری سردخانه شرکت آرشد
برای مشاهده نمونه دموی طراحی شده از سیستم کنترل مانیتورینگ سردخانه فاضل میتوانید بر روی لبنک زیر کلیک کنید.

سیستم کنترل و مانیتورینگ سرد خانه فاضل

user:admin

pass:admin